Wat is een model?

Via een model kan u het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan dat nieuw is en een eigen karakter heeft beschermen.
Onder het uiterlijk wordt het volgende verstaan: de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van een voortbrengsel zelf of de versiering ervan.
Als een vormgeving naast een esthetisch ook een technisch effect heeft, moet ze beschermd worden als model én als octrooi.

Lees meer...

De maximale beschermingsduur van een octrooi is 20 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen omdat de ontwikkelingsfase ervan dikwijls zo lang duurt, dat de resterende periode voor het terugverdienen van de ontwikkeling te kort is en het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen ontmoedigt.

Voor een geneesmiddel dat door een basisoctrooi beschermd wordt, is het daarom mogelijk een verlenging van de beschermingsduur met maximaal 5 extra jaren aan te vragen, waarvoor een aanvullend beschermingscertificaat of ABC verleend kan worden. Het ABC legt de verleende verlenging van de beschermingsduur vast.

 

Nadat de beschermingsduur van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen afgelopen is, kan de beschermingsduur nog met 6 maanden verlengd worden indien een pediatrische verlenging wordt aangevraagd.

Deze pediatrische verlenging beoogt het toegankelijk maken van het betreffende geneesmiddel voor kinderen door het stimuleren van verder onderzoek naar toepassing ervan bij kinderen.

Een pediatrische verlenging van een ABC kan verleend worden na voorlegging van :

-  een voltooid goedgekeurd pediatrisch plan voor het geneesmiddel;

-  een afschrift van de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van het geneesmiddel, goedgekeurd voor pediatrisch gebruik.

Lees verder over andere intellectuele eigendom in Merken of neem contact op met ons voor meer informatie.

Een merk is een teken dat dient om de producten en/of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van de concurrenten.
Het kan bestaan uit een woord, een figuratief element of een combinatie van beide. Ook kleuren, vormen, klanken (vb. reclame tunes), e.d. kunnen als merk fungeren.
De keuze van een merk is een belangrijke stap in de commerciële strategie van een onderneming. Merken bepalen immers in grote mate het succes van haar producten en/of diensten.

Lees meer...