Populaire FAQs

De voordelen zijn groot om als Belgische ondernemer te starten met een Belgisch octrooi. Zo heeft u met een Belgisch octrooi of patent onder andere:

                -bescherming van de innovatie tegen namakers;

                -uitbreiding binnen prioriteitsperiode;

                -gesubsidieerd onderzoek;

                -Innovatieaftrek;

                -mogelijkheid vermelding 'Patented';

                -mogelijkheid om licenties te geven;

                -

 

Een verleend Belgisch octrooi geeft de mogelijkheid om op te treden tegen namakers in België. Men kan derden verhinderen om de beschermde uitvinding toe te passen, te produceren, te commercialiseren, in te voeren of te stockeren in België.

 

Een Belgische octrooiaanvraag geeft de mogelijkheid voor uitbreiding in alle landen wereldwijd binnen een zogenaamde prioriteitsperiode van twaalf maanden na de indiening om zo, indien gewenst, in die landen bescherming te kunnen genieten en te kunnen optreden tegen namakers of er licentierechten op te kunnen bekomen.

Bij uitbreiding binnen deze prioriteitsperiode van twaalf maanden wordt er fictief van uitgegaan dat de buitenlandse octrooiaanvraag werd ingediend op de datum van indiening van de Belgische octrooiaanvraag. Op die manier wordt bekomen dat uw octrooiaanvraag in het buitenland voorrang krijgt op een octrooiaanvraag die door iemand anders in dat land zou zijn aangevraagd na de datum van indiening van uw Belgische octrooiaanvraag.

 

Bovendien laat een Belgische octrooiaanvraag toe de uitvinding waarvoor bescherming wordt gevraagd aan een gunstig tarief te laten onderzoeken op gebied van octrooieerbaarheid en laat dus toe te evalueren op basis van de resultaten van het onderzoek of het de moeite loont te investeren in een verdere uitbreiding naar het buitenland.

De kosten voor het onderzoek gekoppeld aan de Belgische aanvraag worden in belangrijke mate gesubsidieerd door de Belgische overheid als stimulans voor de economische ontwikkeling. Het onderzoek zelf gebeurt door het Europese Octrooibureau in opdracht van de Belgische overheid en geeft een beeld van de sterkte of zwakte van de octrooiaanvraag en dus van de te verwachten perspectieven bij uitbreiding naar andere landen. Dit is vooral het geval bij uitbreiding naar Europa aangezien bij uitbreiding naar Europa de kans groot is dat dezelfde onderzoeker van de Belgische procedure ook de Europese procedure zal behandelen.

De resultaten van het onderzoek worden bekomen ongeveer negen maanden na de indiening, zodat er nog ongeveer drie maanden overblijven om op basis van deze resultaten een gefundeerde beslissing te kunnen nemen voor verdere uitbreiding.

Ook kan u als ondernemer gebruik maken van de innovatieaftrek om de opbrengsten uit intellectuele rechten te maximaliseren en uw onderneming fiscaal te optimaliseren.

Een Belgische octrooiaanvraag wordt steeds verleend, wat toelaat de vermelding “patented” te vermelden op de producten die het onderwerp uitmaken van het octrooi of er reclame mee te voeren in brochures, op websites e.d.

Het is mogelijk om een Belgische octrooiaanvraag of octrooi te verkopen of om door middel van een licentie anderen de toestemming te geven uw uitvinding te gebruiken of toe te passen. Het is ook mogelijk om het prioriteitsrecht of het recht op uitbreiding naar het buitenland met inroeping van de Belgische indieningsdatum te verkopen.

 

Het Belgisch octrooi wordt gepubliceerd in de taal waarin ze is aangevraagd, zijnde bijvoorbeeld het Nederlands, wat het moeilijker maakt voor buitenlandse concurrenten de inhoud ervan te begrijpen of er in een vroeg stadium kennis van te nemen en de geldigheid ervan te betwisten.

 

Contacteer ons voor meer informatie of bel 03/225.00.60.