Centraal in de fiscale gunstmaatregelen (wet van 9/02/2017) voor octrooien staat dat de overheid een aantrekkelijk klimaat wil creëren voor onderzoek en ontwikkeling (de Innovatie Aftrek). Deze wetgeving rond de Innovatie Aftrek vloeit voort uit de OESO Beps-regeling van 2015 (Modified Nexus approach).

Daarnaast is de regeling inzake octrooiaftrek van 2007 afgeschaft ten voordele van de Innovatie Aftrek.

Voor octrooien aangevraagd voor 1 juli 2016 is er in de wet een overgangsperiode voorzien tot 1 juli 2021.

 Welke Intellectuele rechten komen in aanmerking voor de nieuwe wet inzake innovatieaftrek:

                     - octrooien/octrooiaanvragen

                     - software

                     - kwekersrecht

 

innovatie fiscale aftrek octrooi patent bockstael 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding van een innovatief geoctrooieerd product van SMART

 

De vennootschap moet volle eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, licentiehouder of rechtenhouder zijn; zowel de inkomsten uit verhuring (royalty’s), schadevergoedingen, meerwaarde van vaste activa komen in aanmerking.

 

Nieuw is dat de Innovatieaftrek reeds mogelijk is als de aanvraag van het intellectueel recht of octrooi hangende is. De aftrek is wel enkel toepasbaar door:

 

                -  aanleggen van een vrijgestelde reserve ten belope van de aftrek;

                -  definitieve vrijstelling indien het intellectueel recht wordt verleend;

                -  vrijgestelde reserve wordt belastbaar tijdens het aanslagjaar dat aanvraag niet meer lopende is en niet wordt verleend;

                -  interesten verschuldigd indien het Intellectuele recht wordt afgewezen.

 

Bij octrooiaanvragen van voor 1/07/2016 kan men een keuze maken of men van de overgangsregeling voor aftrek van octrooi-inkomsten wil gebruik maken door:

 

                 -  “grandfathering” -inkomsten tot 30 juni 2021;

                 -  keuze te maken in eerste aanslagjaar waar nieuwe aftrek innovatie inkomsten kan worden toegepast;

                 -  keuze is onherroepelijk.

 

De berekening van de Innovatieaftrek (per Intellectueel recht of octrooi) en dus het belastingsvoordeel gebeurt in 3 stappen, nl.:

 

                  -          (1) het bepalen van de netto inkomsten;

                  -          (2) het bepalen van het kwalificerend gedeelte;

                  -          (3) de toepassing van de aftrek.

 

De wet laat overigens toe om per groep van Intellectuele rechten de berekening te maken indien individuele opsplitsing per recht niet zinvol / nuttig is (bijzondere documentatieverplichting).

 

(1)  Netto inkomsten: bruto inkomsten uit octrooi inkomsten minus kosten voor ontwikkeling en verwerving, waarbij:

 

-  bruto inkomsten

        -  ontvangen royalty;

        -  “inbegrepen” royalty;

        -  meerwaarde / schadevergoeding;

        -  voor zover dit voorkomt in het in België belastbare resultaat.

-  af te trekken kosten

        -  kosten onderzoek en ontwikkeling;

        -  directe kosten toerekenbaar aan R&D (bv. kosten onderzoekpersoneel);

        -  financieringskosten & kosten voor gebouwen zijn expliciet uitgesloten;

        -  ook andere overheadkosten niet in aanmerking te nemen;

        -  “aanwending” van de kost (eerder dan “aard”).

-  kosten verwerving intellectuele rechten

        -  verwerving van rechten (aankoop);

        -  licenties betaald aan derden;

        -  bijdragen cost-sharing / R&D pool.

-  indien negatief

         -  “negatieve aftrek” toe te rekenen op toekomstige innovatie inkomsten;

         -  lineaire spreiding over maximum 7 jaar.

 

 

(2)  Kwalificerend gedeelte

 

-  netto inkomsten vermenigvuldigd met een breuk (max. 100%)

 

 innovatie inkomsten octrooi patent bockstael

 

            A = eigen R&D kosten

            B = R&D kosten derden

            C = R&D kosten verbonden ondernemingen

            D = kosten verwerving rechten

 

-  historische kosten vanaf 30 juni 2016

-  overgangsregeling eerste jaren

-  afwijking mogelijk bij ruling:

           -  breuk (voor correctie van 30%) groter dan 25%;

           -  aantonen dat er uitzonderlijke omstandigheden zijn waardoor de breuk niet overeenstemt met toegevoegde waarde van eigen R&D inspanningen.

 

 

(3)  Toepassing Innovatieaftrek

 

-  aftrekpercentage bedraagt max. 85%

           -  effectieve belastingdruk van 5,1% op kwalificerende netto inkomsten

-  niet gebruikte Innovatie Aftrek wordt overdraagbaar

-  bijzondere documentatieplicht

            -  berekening bruto inkomsten (royalty, inbegrepen royalty);

            -  berekening netto inkomsten (aftrek kosten R&D);

            -  berekening breuk;

            -  eventueel mogelijkheid om te berekenen per groep intellectuele rechten indien opsplitsing niet mogelijk is;

            -  uitzonderlijke omstandigheden die aantonen dat de breuk toegevoegde waarde van eigen R&D niet correct uitdrukt.

 

Samengevat is de innovatieaftrek er om de opbrengsten uit intellectuele rechten te maximaliseren en de fiscale optimalisatie van ondernemingen.

 

Voor meer informatie, contacteer ons. 

Gerelateerde artikelen: Seminarie - Fiscale stimulans voor innoverende ondernemers - Innovatie aftrek - 8 & 15 juni 2017 ; Wet om economie te stimuleren: de innovatie aftrek bij patenten.

Terug naar overzicht