Populaire FAQs

  1. Een merk moet genoeg onderscheidende kracht bezitten om een voldoende bescherming te krijgen.
  2. Het merk mag geen aanleiding geven tot verwarring, en meer in het bijzonder tot associatie, met een ander merk dat voor dezelfde of soortgelijke producten is gedeponeerd of geregistreerd.
  3. Het merk mag niet te kwader trouw geregistreerd zijn. Er is sprake van kwade trouw als de deposant in kwestie wist of behoorde te weten dat een derde in drie jaar vóór de registratie, een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze gebruikt, heeft binnen het Benelux gebied. Verder kan men ook spreken van kwade trouw als degene die registreert op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot die derde wist of behoorde te weten dat deze het merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze buiten de Benelux, in de laatste drie jaar gebruikt heeft.
  4. Om voldoende bescherming te krijgen mag het merk niet misleidend zijn voor registratie omtrent de aard, de hoedanigheid of plaats van herkomst van de producten.
  5. Het merk mag bovendien geen aanleiding geven tot verwarring met een algemeen bekend merk, ook wel “notoir” merk genoemd. Vb. FERRERO, SEIKO, LOUIS VUITTON, COCA COLA.
  6. Het merk mag niet in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde van één van de Benelux landen. Dit zou onder meer het geval kunnen zijn wanneer er gespot wordt met religie of wanneer morele waarden worden aangetast.

Indien u een merk wilt beschermen, registreren of aanvragen via een merkenbureau of u wenst informatie, neemt dan best contact op met Bureau M.F.J. Bockstael.

Gerelateerde artikelen: Wat zijn de plichten van een merkhouder? - Hoe lang is een merkinschrijving geldig? - Wat is een merk? - Merken

Terug naar overzicht