Privacybeleid

 

1.1          Algemeen privacybeleid

 

Bureau M.F.J. Bockstael nv hecht veel waarde aan uw privacy en bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Wij willen met deze brief een transparant beleid voeren en informatie geven over hoe wij persoonsgegevens verwerken. Wij willen bovendien uw privacy waarborgen en gaan daarom zorgvuldig en verantwoordelijk om met persoonsgegevens en de verwerking ervan. Bureau M.F.J. Bockstael houdt zich aan de huidige wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) terzake.

 

Wat wij tewerk stellen hiervoor:

 

° Persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, de doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

° Wij beperken de verwerking van uw persoonsgegevens enkel tot gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;

° Wij vragen uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

° Wij nemen technische en organisatorische maatregelen zodanig dat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

° Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt;

° Wij willen dat u op de hoogte bent van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens en willen u hierop attent maken.

 

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hierover heeft, neemt u best contact met ons op via de onderstaande gegevens:

Bureau M.F.J. Bockstael nv – Arenbergstraat 13 – 2000 Antwerpen – tel. 03/225.00.60 – [email protected]

 

1.2         Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om volgende redenen:

 

  • Om u te kunnen informeren rond de activiteiten van Bureau M.F.J. Bockstael;
  • Om uitnodigingen of informatieve berichten te versturen;
  • Om te voldoen aan wettelijke en fiscale vereisten.

1.3         Welke gegevens worden gebruikt?

 

Wij hebben tot doel om slechts uw gegevens of de gegevens van een firma en de door uw firma of door algemene databases verstrekte gegevens van contactpersonen te bewaren en te gebruiken voor onze diensten. Aan particulieren vragen, verzamelen en verwerken wij  volgende persoonsgegevens:

 

° Identificatiegegevens: Naam, voornaam, telefoonnummer, email, uittreksel ID

° Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, GSM nummer

° Bankrekeningnummer

 

 Dit alles wordt gebruikt bij de volgende activiteiten : de administratie, IP-activiteiten, marketing en boekhouding.

 

1.4         Wie verwerkt de gegevens?

 

De gegevens worden intern verwerkt door Bureau M.F.J. Bockstael nv.

 

1.5         Verstrekking aan derden

 

Gegevens die u aan ons bezorgt heeft, kunnen wij aan andere partijen overhandigen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activeiten zoals hierboven beschreven.

 

Wij maken minimaal gebruik van derden hun diensten omwille van de bescherming van de persoonsgegevens.

 

Wij geven in ieder geval nooit persoonsgegevens door aan derden dan degene waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten of wettelijke aangestelde partijen of in een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Met derden maken wij in onze overeenkomst de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Indien u uw toestemming geeft kunnen wij uiteraard uw persoonsgegevens delen met andere partijen.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie, behalve indien dit nodig is voor de uitoefening van onze activteiten.

Wij zorgen in ieder geval altijd voor eenzelfde beschermingsniveau indien uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie verstuurd worden.

 

1.6         Minderjarigen

 

Wij verwerken geen persoonsgegevens van personen onder de 18 jaar.

 

  • Uitschrijven informatieve emails

Onderaan elke informatieve email die u van ons ontvangt heeft u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of uzelf uit te schrijven.

 

1.8         Bewaartermijn

 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel wettelijk vereist is.

 

Wij hebben volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen:

  • Alle personen die kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding ervan;
  • Wij hanteren een gebruikersnaam- en passwoordbeleid op onze interne systemen en netwerken;
  • Wij coderen persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij creëren back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen indien nodig;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.9          Rechten omtrent persoonsgegevens

 

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens die wij ontvangen hebben en kan een kopie inkijken bij ons op kantoor. Via het hoger vermeld adres of op telefoon nummer 03/225.00.60 kunt u ons hiervoor contacteren.

 

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

U heeft bovendien het recht om de verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan derden. Wij kunnen u vragen om een legitimatie voordat wij hieraan gehoor geven.

 

1.10       Klachten

 

U heeft altijd het recht om naast ons te contacteren ook een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in de Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Bureau M.F.J. Bockstael kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 27 juni 2018.  

Back to top