AV

ALGEMENE VOORWAARDEN BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV

Bureau M.F.J. Bockstael NV, kantoorhoudende te Arenbergstraat 13 2000 Antwerpen,

 

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – Bockstael : Bureau M.F.J. Bockstael NV; – opdrachtgever, de wederpartij van Bockstael.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Bockstael en een opdrachtgever waarop Bockstael deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bockstael, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Bockstael gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Bockstael is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Bockstael zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bockstael het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bockstael aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, alsook instructies tijdig aan Bockstael worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of instructies niet tijdig aan Bockstael zijn verstrekt, heeft Bockstael het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Bockstael is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bockstael is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. Bockstael is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien de opdrachtgever niet of laattijdig haar instructies geeft welke op aantoonbare wijze Bockstael tijdig hadden moeten toekomen. De contante betaling van de (provisie)factuur is een essentieel onderdeel van de instructies.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bockstael de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Bockstael derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2.  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bockstael zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Bockstael de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Bockstael daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Bockstael zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Bockstael verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bockstael worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Bockstael behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.
 2. De voor het stopzetten van de overeenkomst reeds uitgevoerde werkzaamheden zullen gefactureerd worden aan de opdrachtgever.
 3. De lopende werkzaamheden zullen door Bockstael op gepaste wijze overgedragen worden aan de opdrachtgever, indien de opdrachtgever hiertoe de opdracht geeft.

Artikel 10. Adreswijzigingen en bereikbaarheid

 1. De opdrachtgever is verplicht Bockstael op de hoogte te houden van het e-mailadres en het telefoonnummer waarop hij bereikbaar is.
 2.  Eventuele schade ten gevolge van het niet nakomen door opdrachtgever van de verplichting uit lid 1, komen nimmer ten laste van Bockstael.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Bockstael op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – na het sluiten van de overeenkomst aan Bockstael ter kennis gekomen omstandigheden geven Bockstael goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Bockstael de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is Bockstael bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van Bockstael schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Bockstael.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Bockstael de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bockstael slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 13. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bockstael, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn excl. BTW, doch houden rekening met eventueel terugvorderbare taksen welke bijgevolg niet terugvorderbaar zijn door de opdrachtgever.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Bockstael met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Bockstael niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Bockstael mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Bockstael kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 14. Betaling

 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Antwerpen, per bankoverschrijving en in euro. Bockstael is niet aansprakelijk voor schade van diensten waarvan de factuur niet contant betaald wordt.
 2. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 0,7% per maand (min. 40€ en forfaitaire schadevergoeding van 10%, min 75€).
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Bockstael  en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Bockstael onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komenalle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: [over de eerste  € 3.500,- 15%; over het meerdere tot € 7.000,- 10%; over het meerdere tot € 17.000,- 8%; over het meerdere tot € 70.000,- 5%; over het meerdere 3% ]
 2. Indien Bockstael aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Indien Bockstael aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van Bockstael, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Bockstael beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet.
 5. Bockstael is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bockstael geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bockstael niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bockstael worden daaronder begrepen.
 2. Bockstael heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bockstael haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Bockstael opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bockstael niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Bockstael bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

Uitsluitend de rechtbank te Antwerpen is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Niettemin heeft Bockstael het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Bockstael en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.

Back to top