U hebt een idee. Hebt u dan ook recht op een patent?

patent onderzoeken

Het beantwoorden van deze vraag vereist een octrooieerbaarheidsonderzoek.

En wat is nu weer het verschil met een “Freedom to Operate”?

De term octrooionderzoek leidt vaak tot verwarring omdat het kan verwijzen naar verschillende soorten onderzoek.

We bespreken de drie meest voorkomende types van octrooionderzoek, met elk hun eigen doel:

Type octrooionderzoekDoel
1.      OctrooieerbaarheidsonderzoekIs mijn vinding octrooieerbaar?
2.      Freedom to OperateDien ik rekening te houden met andermans octrooi?
3.      Inspiratie-opzoekingenHoe losten anderen dit probleem eerder op? Wat doet mijn sectorgenoot?

1. Octrooieerbaarheidsonderzoek

Eenvoudig gesteld heeft een octrooieerbaarheidsonderzoek tot doel na te gaan of een octrooi kan worden verkregen voor een product of (productie)werkwijze. Dat doet men door te zoeken tussen reeds bestaande producten en processen. Vaak gaat men zoeken tussen octrooien.

Het is trouwens niet voldoende dat een product of werkwijze nieuw is. Het moet ook inventief zijn om octrooieerbaar te zijn. Het probleem dat wordt opgelost door de nieuwe kenmerken van uw innovatie mag niet reeds in een aanverwante technologie opgelost worden door toepassing van dezelfde technische kenmerken. In Europa heet deze toetsing de Problem-Solution benadering.

2. Freedom to operate

In een “Freedom to Operate” of onderzoek naar Vrijheid van handelen wordt niet onderzocht of een technologie reeds eerder bestond, maar wel of de betreffende technologie thans geoctrooieerd is de landen waar u de technologie zal commercialiseren.

Anders gesteld gaat men na of een product of werkwijze binnen de beschermingsomvang kan vallen of valt van een hangende octrooiaanvraag of een toegekend octrooi.

Zo’n analyse kan best aanvatten met de eenvoudigste toetsingen eerst. Als een octrooi of patent vervallen is doordat instandhoudingstaksen niet betaald werden, dan is de kous af. Dan is de inhoud van het octrooi van geen belang meer. Meer nog, een vervallen octrooi biedt inzichten over wat u met zekerheid wel mag toepassen.

 

Het is belangrijk te beseffen dat een octrooieerbaarheidsonderzoek niet de vrijheid van handelen behandelt.

Een voorbeeld maakt het duidelijk.

Stelt u een onderneming voor die een dubbele beglazing ontwikkelt met een specifieke gasvulling. Een octrooieerbaarheidsonderzoek wijst uit dat deze innovatie nog octrooieerbaar of patenteerbaar is, met bijhorend monopolie van maximaal 20 jaar en bijgevolg de fiscale aftrekbaarheid van 85% van de relevante inkomsten.

De onderneming dient echter wel nog rekening te houden met thans geldige octrooien voor de rubbers en randafwerking, en eventueel met andere octrooien die betrekking hebben op dubbele beglazing in het algemeen (indien die nog van kracht zijn).

Octrooieerbaarheid en vrijheid van handelen zijn dus erg verschillende begrippen. De bijhorende opzoekingen vergen een doordachte strategie.

3. Inspiratie-opzoekingen

Inspiratie-opzoekingen beogen inspiratie voor te leggen. Innoveren begint bij inspiratie. Hedendaags innovatiemanagement laat geen kans voorbij gaan en daarbij hoort het zich laten inspireren door aanverwante of gelijkaardige technologieën.

Minstens even relevant is het bewaken van de initiatieven van hun sectorgenoten, ook wanneer die in een andere regio actief zijn (meer hierover Patent opzoeken kan inspireren).

Overzicht

 

Octrooieerbaarheidsonderzoek

Freedom To Operate

Inspiratie-opzoekingen

Doel van het onderzoek

Is mijn idee octrooieerbaar of patenteerbaar?

Rusten er patenten op het product of op de werkwijze die we wensen te commercialiseren?

Hoe werd een specifiek probleem in een aanverwant technisch gebied eerder opgelost?

Op welk domein innoveren mijn sectorgenoten?

Geografisch

Er wordt altijd wereldwijd gezocht.

Zijn er patenten van derden in de landen waar wij actief willen zijn?  bv. België en buurlanden.

Wereldwijd of regionaal

Wanneer is een octrooi of patent van een derde een bezwaar voor u?

Als uw idee of concept erin beschreven staat, is het octrooi of patent van een derde een voorbekendheid. Uw idee of concept bestond dus reeds en is dus niet nieuw, m.a.w.“niet meer octrooieerbaar”.

Een octrooi of patent van een derde is pas een bezwaar als

– het product of de werkwijze dat u wenst toe te passen in de verwoording van de conclusies van het patent valt;

-en als dat patent toegekend is en nog geldig is in het land waar u de technologie wenst toe te passen;

-en als u geen redelijke licentie of recht van gebruik kan bekomen, Let op. Dan nog is de vraag of het betreffende patent niet kan omzeild worden door een slimme aanpassing.

Inspiratie is nooit een bezwaar, behalve als u door de bomen het bos niet meer ziet. Een doordachte selectie is daarom essentieel.

Welke documenten worden bekeken?

Octrooien en alle andere publicaties zijn relevant

alleen octrooien en gepubliceerde octrooiaanvragen

De octrooidocumenten uit aanverwante technologieën of van uw sectorgenoten.

Waarop is de studie gericht

Alleen op uw innovatie.

Alle deelaspecten van het product of de werkwijze dat u op de markt wilt brengen, dienen te worden onderzocht.

Op het technisch probleem dat u wenst op te lossen / een verkenning of bewaking van uw sectorgenoten.

Indien u meer inlichtingen wenst over octrooieerbaarheid, vrijheid van handelen of inspiratie-opzoekingen, staat ons team voor u klaar om u professioneel te begeleiden, contacteer ons.

Back to top